D�nyan�n en b�y�k serveti olan sa�l���n�z i�in sizleri de Oylat Kapl�calar�' na bekleriz...

Oylat Kapl�ca - Sauna - �zel Banyo Giri�leri - Ula��m Dahil...

10 EKİM - 18 EKİM TAR�HLER� ARASINDA

8 G�n 7 Gece Yar�m Pansiyon (Sabah - Ak�am A��k B�fe)...
A�iyan Otel : 900,00 TL,
�a�layan Otel : 950,00 TL,
G�ven Otel : 800,00 TL

A�iyan Otel Yemeksiz  : 500,00 TL
B�y�k�ekmece 'den Pendik 'e Kadar Belirli Duraklardan Misafirlerimiz Al�n�r...
Kredi Kartlar�na Taksit �mkan�m�z Vard�r...


10 EKİM - 18 EKİM TAR�HLER� ARASINDA

8 G�n 7 Gece Yar�m Pansiyon (Sabah - Ak�am A��k B�fe)...
A�iyan Otel : 900,00 TL,
�a�layan Otel : 950,00 TL,
G�ven Otel : 800,00 TL

A�iyan Otel Yemeksiz  : 500,00 TL
B�y�k�ekmece 'den Pendik 'e Kadar Belirli Duraklardan Misafirlerimiz Al�n�r...
Kredi Kartlar�na Taksit �mkan�m�z Vard�r...

Oylat kapl�calar�n� ziyaret edip hem huzur hemde �ifa bulmak i�in 0532 417 98 86 nolu telefondan l�tfen bizimle irtibata ge�iniz.


OYLAT KAPLICALARININ FAYDALARI :

  -- Muhtelif nevralji (sinir a�r�lar�)
  -- Nevritler (sinir iltihaplar�)
  -- Sinir uyu�uklu�u4-Siyatik (bacak ana sinir iltihab�)
  -- Nevralji (kar�ncalanmadan olu�an sinir iltihab�)
  -- �ocuk felci
  -- Kat�la�m�� ve spastize kazanm�� fel� durumu.
  -- K�r�k yerlerin kat�la�arak deforme oldu�u rahats�zl�klar
  -- Belden a�a�� iki baca��n fel� durumu
  -- Sinir sisteminin v�cut dengesini ve �al��mas�n� bozmas� durumunda i� salg�lar�n kontrol�
  -- Beyin yorgunlu�u
  -- Kad�n hastal�klar�
  -- Kiren�lenme ve romatizmal a�r�lar
  -- Eklem ve civar iltihaplanmalar�
  -- Deri alt�ndaki ba� dokusunun yayg�n iltihaplar�
  -- B�brek rahats�zl�klar�
  -- Cilt hastal�klar�
  -- D���k ve y�ksek tansiyon hastal�klar�nda tansiyonu dengeler.

KAPLICA SUYUNUN DE�ERLER�

Katyonlar mg/� mval/� %milival Anyonlar mg/� mval/� %milival
Amonyum 0,000 0,000 0,000 Klor�r 12,914 0,364 4,454
Sodyum 18,622 0,810 9,985 �yod�r 0,000 0,000 0,000
Potasyum 3,832 0,098 1,208 Brom�r 0,000 0,000 0,000
Kalsiyum 130,260 6,513 80,290 Flor�r 0,660 0,035 0,425
Magnezyum 7,901 0,650 8,016 S�lfat 225,000 4,688 57,313
Demir 0,706 0,027 0,336 Nitrat 4,050 0,065 0,799
Al�minyum 0,120 0,013 0,165 Nitrit 0,000 0,000 0,000
Mangan 0,001 0,000 0,000 Hidrofosfat 0,480 0,010 0,122
�inko 0,040 0,000 0,000 Karbonat 0,000 0,000 0,000
TOPLAM 161,535 8,112 100,00 Bikorbanat 183,000 3,000 36,681
Metaborik Asit : 0,811
Metasili at : 57,052
Toplam  Minarilazasyon : 735,773 mg//�
Hidroarsenat 0,000 0,000 0,000
S�lfit 0,270 0,017 0,206
TOPLAM 426,374 8,179 100,00

Banyo K�rleri: Romatizmal rahats�zl�klar, Cilt hastal�klar�, Mide rahats�zl�klar�.

��me K�r� Olarak: B�brek ta�lar�n�n olu�umunu engeller ve olu�an b�brek ta�lar�n�n eritilip v�cuttan at�lmas�na yard�mc� olur.

Bu sa�l�k kayna��ndan yararlanmak i�in 0532 417 98 86 nolu telefondan l�tfen bizimle irtibata ge�iniz.

Oylat Kapl�ca G�r�nt�leri...

� � � � Oylat Kapl�cas� Fotograf�-2Oylat Kapl�cas� Fotograf�-3Oylat Kapl�cas� Fotograf�-4Oylat Kapl�cas� Fotograf�-5Oylat Kapl�cas� Fotograf�-6Oylat Kapl�cas� Fotograf�-7Oylat Kapl�cas� Fotograf�-8Oylat Kapl�cas� Fotograf�-1 � �